Info om Tandvårdsstöd

VI är anslutna till försäkringskassan

Försäkringskassans tandvårdsstöd är uppdelat i 3 delar: Allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan också få särskilt tandvårdsstöd genom regionen.

allmänt tandvårdsbidrag

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) innebär att alla personer som är registrerade hos Försäkringskassan får ett bidrag varje år för att gå till tandläkaren. Är du 24-29år eller 65+ så har du 600kr per år. Är du 30-64 år så får du 300kr i ATB. Du kan spara dessa i max 2 år och kan ha max 2 stycken samtidigt att utnyttja. Läs mer om ATB här.

högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet har, i stort sett, alla som bor eller arbetar i Sverige, rätt till. Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan får sätta sina priser själv. Om hen tar ett högre pris än referenspriset för en åtgärd som ingår i behandlingen, får du inte ersättning för det belopp som överstiger referenspriset utan måste betala det själv.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

För att vi ska kunna bedöma om du har rätt till STB behöver vi underlag, ofta ett läkarintyg från din läkare. För mer exakta regler gällande underlag, läs Socialstyrelsens regler.

Särskilt tandvårdsstöd genom regionen

Via regionen finns särskilt tandvårdsstöd. Det betyder att du får tandvården till samma kostnad som sjukvården. Du betalar patientavgift och när du kommit upp i 1200kr under en 12-månadersperiod får du frikort. Är du berättigad till särskilt tandvårdsstöd och är över 85 år har du automatiskt frikort.

Det särkilda tandvårdsstödet delas upp i N-, F- och S-tandvård

N-tandvård är nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov i det dagliga livet, t.ex om du bor på särskilt boende med dagligt behov av stöd och hjälp med personlig vård/omvårdnad.

F-tandvård Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning, t.ex MS, ALS eller stroke.

S-tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid, t.ex vid medfödd missbildning i käkområde, frätskador på tänderna pga anorexi, bulimi eller refluxsjukdom eller sömnapné.

För fullständiga regler vad gäller särskilt tandvårdsstöd genom regionen , läs här.

FAQ

Svar på vanliga frågor

Kontakta oss